Voith, Katrineholm

Fabriken har sänkt sitt oljeberoende med 40 %

Installatör: Sodexo AB

DSC_0368-web

Om kunden

Voith tillhandahåller tjänster och lösningar för en rad olika branscher, bland annat vattenkraft, papperstillverkning, process- och tillverkningsindustri. Fabriken i Högsjö utanför Katrineholm är en av världens ledande tillverkare av pressfiltar för tillverkning av papper och pappersmassa.

DSC_0328-web

Minska olja/gasförbrukningen

Voith önskade att minska sitt olja/gasberoende genom att göra anläggningen mer energieffektiv och därmed stärka sin miljöprofil. Voith hade en egen tanke om hur systemet skulle se ut. Sodexo gick in projektet med öppna ögon och skapade en väl genomtänkt luft/vatten lösning.

DSC_0342-web

Flexibilitet och tillförlitlighet

En energieffektiv lösning togs fram som byggde på god besparing och hög flexibilitet. Flexibiliteten byggde på att man vid eventuell ombyggnad av fabriken lätt skulle kunna flytta värmekällan samt fortfarande kunna nyttja det gamla gas/olje-systemet. Andra faktor som påverkade systemvalet var beprövad teknik med en hög tillförlitlighet.

Med hjälp av Mitsubishi Electrics kapacitetsstyrda luft/vattenvärmepump CAHV P500 med inverterdrift som vid behov levererar upp till 70°C i framlednings temperatur kunde man möta befintliga byggnads system och temperaturkrav.

DSC_0351-web

Systemet är integrerat och sammankopplat

Styrsystemet för ventilation och värme byttes ut och 14 stycken Mitsubishi Electric luft-vatten värmepump CAHV-P500 installerades.

Värmepumparna dockades mot primärsystemets retur via en särskild typ av tank vars syfte är att göra systemet flödesoberoende mot huvudsystemet. Systemtemperaturen anpassas via styrcentral beroende på verksamhetens behov. Vid värmebehov stegas värmepumparna in i sekvens via styrning från styrcentralen. Värmepumparnas drifttid mäts och ser till att inte samma maskin startar först varje gång.

För att öka temperaturen ut från respektive värmepumpsbank har ett antal maskiner seriekopplats. Med värmepumpsbank menar entreprenören flera värmepumpar som har kopplats samman enligt illustrationen nedan.

Om temperaturen inte når önskat börvärde öppnar styrventilen och spetsvärme tillförs via ångväxlaren.

Varje värmepumpsbank jobbar mot samma givare vilket gör att hela systemet är integrerat och sammankopplat för att underlätta övervakning samt digital rondering och larmhantering.

ritning

Resultat

Voith Högsjö har sänkt sitt oljeberoende med 40%, vilket motsvarar en energibesparing på 2600 MWh per år.

Produkter

14 stycken Mitsubishi Electric CAHV P500 hetvattenvärmepump som leverarar 70°C.

DSC_0358-web

Har du ett liknande projekt och vill veta mer?